Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


contexto_de_la_investigacion

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
contexto_de_la_investigacion [2019/10/29 16:44]
127.0.0.1 editor externo
contexto_de_la_investigacion [2019/12/08 00:24] (actual)
isabel
Línea 2: Línea 2:
  
 <WRAP center round box 95%> <WRAP center round box 95%>
-En 1999, un periódico local sorprendeu á presidenta da Asociación de Empresarias de A Coruña ​co recordatorio dos 25 anos transcorridos ​desde creación da asociación. ​Eu acababa de integrarme, ​máis ben de ser aducida ​pola súa presidenta ​xa que, a pesares da miña traxectoria ​laboral ​como traballadora ​por conta propia, ​de ter procurado integrarme en organizacións empresariaisnon coñecía ás de empresarias.+En 1999, un periódico local  ​sorprendió a la presidenta da Asociación de Empresarias de A Coruña ​ con el recordatorio dos 25 años  transcurridos ​desde la creación da asociación. ​Yo acababa de integrarme, ​ más bien  ​de ser aducida ​ por su presidenta ​ ​ya ​que, a pesar de mi trayectoria ​laboral ​cómo  trabajadora ​por cuenta ​propia, ​de haber procurado integrarme en organizaciones ​ empresarialesno conocía a las de empresarias.
  
-noticia ​do periódico ​propiciouloxicamente, un acto público, na Cámara de Comercio de A Coruña, organizado en torno ao homenaxe ​a cinco empresarias de larga traxectoria na asociación. ​Sen embargo, faltaba algo. Coa complicidade ​de algunhas ​empresarias, ​de costas á presidenta, decidimos realizar una publicación conmemorativa ​da memoria histórica da asociación.+La noticia ​del periódico ​propiciólógicamente, un acto público ​en la Cámara de Comercio de A Coruña, organizado en torno al  homenaje ​a cinco empresarias de larga trayectoria en la asociación. ​Sin embargo, faltaba algo. Con la complicidad ​de algunas ​empresarias, ​de espaldas ​ a la presidenta, decidimos realizar una publicación conmemorativa ​de la memoria histórica da asociación.
  
-Visto desde forae máis co transcurso ​do tempohai que recoñecer ​que resultado ​é más ben modesto porque, ​das dificultades que inicialmente ​fomos quen de prever, como necesario ​segredo ​para pedir dedicatorias a persoas ​representativas ​ou financiamentopeor, sen dúbidafoi a de conseguir ​os datos e o material gráfico, ​pois resultou ​que toda esa memoria histórica ​só estaba ​na cabeza ​da presidenta ​en fotos persoais espalladas ​(e non sempre ben conservadas) que era necesario cohesionar. ​+Visto desde fueray más con el transcurso ​del tiempohay que  ​reconocer ​que el resultado ​es más bien modesto porque, ​de las dificultades que inicialmente ​fuimos capaces ​de preveer, como el necesario ​secreto ​para pedir dedicatorias a personas  ​representativas o la financiación ​la ​peor, sin dudafue la de conseguir ​los datos y el material gráfico, ​pues resultó ​que toda esa memoria histórica ​sólo estaba ​en la cabeza ​de la presidenta, y en fotos personales ​ desperdigadas ​(y no siempre bien conservadas) que era necesario cohesionar. ​
  
-necesario ​engano ​temporal para sorprendela ​nos custou algunha ​bronca ​e moitas ​suspicacias,​ pero conseguimos. ​E teño que dicir que a súa reacción, ​cando lla entregamos, nos causou ​bastante decepción, porque ​case nin a mirouSen embargo, ​co paso dos anosa teño visto máis dunha vez repasar ​as páxinas ​con emoción disimulada ​e recorrer ​ela cando precisaba ​presentar ​avalar ​a traxectoria e o traballo ​realizado. ​+El necesario ​ ​engaño ​temporal para sorprenderla ​nos costó alguna ​bronca ​y muchas ​suspicacias,​ pero lo conseguimos. ​Y tengo que decir que su reacción, ​cuando se la entregamos, nos causó ​bastante decepción, porque ​casi  ni  la miró ​Sin ​embargo, ​con el paso de los añosla he visto  más de una vez repasar ​las páginas ​con emoción disimulada ​y recurrir ​ella cuando necesitaba ​presentar, y avalar, la trayectoria y el trabajo ​realizado. ​
  
-Aquel primeiro esforzo ​de recompilación ​no tivo continuidade ​pero si cumpriu unha misión importante, ​facer visible una carencia que, algún día, habería ​que subsanar+Aquel primer esfuerzo ​de recopilación ​no tuvo continuidad, ​pero sí cumplió una misión importante, ​hacer visible una carencia que, algún día, habría ​que emendar
  
-Cando en 2005 me integrei ​de novo na Asociación de Empresarias, ​organización ​fórase ​profesionalizando ​coa incorporación de persoal ​técnico, ​sen embargo, ​no ámbito ​do recoñecemento ​público, todo seguía ​máis ou menos igual. En 2007, con ocasión ​da celebración ​do “Día Internacional da Muller Traballadora” Vicepresidencia da Xunta de Galicia ​apoiou a publicación ​dun libro da catedrática e investigadora Aurora Marco, ​“Diccionario de mulleres galegas”. +Cuando ​en 2005 me integré ​de nuevo en la Asociación de Empresarias, ​la organización ​se había ido profesionalizando ​con la incorporación de personal ​técnico, ​sin embargo, ​en el ámbito ​del reconocimiento ​público, todo seguía, más o menosigual. En 2007, con ocasión ​de la celebración ​ ​del ​“Día Internacional da  Mujer Trabajadora” la Vicepresidencia da Xunta de Galicia ​apoyó la publicación ​de un libro de la catedrática e investigadora Aurora Marco, ​el “Diccionario de mujeres gallegas”. 
  
-libro, ​froito ​exclusivo ​da inquedanza e o esforzo da súa autora, ​recollesegundo as súas propias palabras, ​  ​“datos desde as orixes, desde os dados máis antigos ​que se coñecen ​sobre as mulleresaté 1975. Esta data foi un ponto de partida para historia ​das mulleresa morte de Franco, ​proclamación ​do Ano Internacional das mulleresDecenio de Nacións ​Unidas para as mulleres ​(1976-1985), ​a emerxencia do movemento ​feminista que veu a seguircontexto de reformas que supuxo a transición política ​á democracia, marcaron un fito.”+El libro, ​fruto exclusivo ​de la inquietud y el esfuerzo de su autora, ​recogesegún sus propias palabras, “datos desde los  orígenes, desde los datos  más antiguos ​que se conocen ​sobre las mujereshasta 1975. Esta fecha fue un punto de partida para la historia ​de las mujeresla muerte  ​de Franco, ​la proclamación ​del Año Internacional das mujeresel Decenio de Naciones  ​Unidas para las mujeres ​(1976-1985), ​la emergencia del movimiento ​feminista que le siguióel contexto de reformas que supuso la transición política ​a la democracia, marcaron un hito.”
  
-de novo o capricho ​da historia ​volveu ​a colocar en primeiro ​plano aquela necesidade timidamente ​iniciada ​anos atrás porque, entre todas as mulleres ​interesantes que foron completando ​as páxinas ​de Aurora, se colou, de xeito espontáneo, Ángeles de la Iglesia. ​ Sorpresa, orgullo, emoción… ​Incluso unha certa prepotencia,​ por este recoñecemento ​espontáneo e inesperado.  ​+de nuevo el capricho ​de la historia ​volvió ​a colocar en primer ​plano aquella necesidad tímidamente ​iniciada ​años atrás porque, entre todas las mujeres ​interesantes que fueron ​completando ​las  páginas ​de Aurora, se coló, de manera ​ espontánea, Ángeles de la Iglesia. ​ Sorpresa, orgullo, emoción… ​Mismo una cierta ​prepotencia,​ por este reconocimiento ​espontáneo e inesperado.  ​
  
-presentación ​deste traballo coincidiu ​con seu relevo, por iniciativa propia y tras más de 30 años, ​na presidencia da Asociación de Empresarias. Un relevo provocado pero difícil de asumir, una procura ​de novos camiños ​que requiría a dura tarefa ​de ir desprendendopouco poucoas múltiples capas dunha  traxectoria persoal ​larga e intensa.+La presentación ​de este trabajo coincidió ​con su relevo, por iniciativa propia y tras más de 30 años, ​en la presidencia da Asociación de Empresarias. Un relevo provocado pero difícil de asumir, una búsqueda ​de nuevos caminos ​que requería la dura tarea de ir desprendiendopoco pocolas múltiples capas de una trayectoria personal ​larga e intensa.
  
-A necesidade ​de recuperación da memoria ​ía pedindo ​paso. Pero impulso definitivo ​veu a principios de 2008, coa exposición “Pioneiras” coa que desde Servicio ​Galego ​de Igualdade ​se rendía ​homenaxe á traxectoria ​de 20 empresarias ​xa falecidas.+La necesidad  ​de recuperación da memoria ​iba pidiendo ​paso. Pero el impulso definitivo ​vino a principios de 2008, con la exposición “ Pioneras” con la que desde el //Servicio ​Gallego ​de Igualdad// ​se rendía ​homenaje a la trayectoria ​de 20 empresarias ​ya  fallecidas.
  
-colaboración de Ángeles ​no contacto con familiares ​das homenaxeadasmarcou o punto de inflexión que deu lugar a este traballoQuizais ​porque como muller ​de acción gusta máis de feitos ​que de promesas. ​Quizais ​porque ​o tempo sempre ​se lle fixo curto, a pesares ​de que semella ter vivido ​máis vidas que resto. ​Quizais ​porque ​ reivindica, para si mesma e para as demaiso dereito ​a contar en primeira persoa os grandes ​ou pequenos acertos e errosQuizais ​porque ​o tempo foille ​dando a  ​certeza de que as palabras son un instrumento poderoso.+La colaboración de Ángeles ​en el contacto con familiares ​de las homenajeadasmarcó el punto de inflexión que dio lugar a este  ​trabajoQuizás ​porque como mujer de acción gusta más de hechos  ​que de promesas. ​Quizás ​porque ​el tiempo siempre ​se le hizo corto, a pesar de que parece haber vivido ​más vidas que el resto. ​Quizás ​porque reivindica, para sí misma y para  las demásel derecho ​a contar en primera persona los grandes ​ o pequeños aciertos y erroresQuizás ​porque ​el tiempo le fue dando la certeza de que las palabras son un instrumento poderoso.
  
-Embarcada ​no seu novo proxecto ​asociativo, de crear asociacións comarcais ​unidas ​nunha federación provincial, ​propúxose homenaxear ​en vida a todas as empresarias ​xubiladas e as quería ​¡Xa!. Pero no era tan doadofalta de datos, de rexistros, de canais ​de información,​ tan só permitían ​obter os casos excepcionais ​que tanto gustan para os reportaxes ​ad hoc. Pero el obxectivo ​eran as “empresarias ​de a pe” cuxa falta de excepcionalidade ​no soe merecer ​categoría de referenciable ​nos canais oficiais.+Embarcada ​en su nuevo proyecto ​asociativo, de crear asociaciones comarcales ​unidas ​en una federación provincial, ​se propuso ​ homenajear ​en vida a todas las empresarias ​ ​jubiladas y lo  ​quería ​ ¡Ya!. Pero no era tan fácilLa falta de datos, de registros, de canales ​de información,​ tan sólo permitían ​obtener los casos excepcionales ​que tanto gustan para los reportajes //ad hoc//. Pero el objetivo ​eran las “empresarias ​dea pie, cuya falta de excepcionalidad ​no suele merecer ​la categoría de referenciable ​en los canales oficiales.
  
-Houbo que convencela ​de que o traballo ​merecía ​facerse cun certo rigor, ​que implicaba recursos, sistema, etapas ​e obxectivos ​medibles. Acordamos ​pois unha primeira ​fase de contextualización que se podería ​ir completando ​co tempo, a medida que fora creando ​novas asociacións comarcais na provincia de A Coruña, ​xa que esa cercanía ​faría ​posible ​contacto ​coas empresarias ​xa xubiladas.+Hubo que convencerla ​de que el trabajo ​merecía ​hacerse con un cierto ​rigor, ​lo que implicaba recursos, sistema, etapas ​y objetivos ​medibles. Acordamos ​pues una primera ​fase de contextualización que se podría ​ir completando ​con el tiempo, a medida que fuera creando ​nuevas ​ asociaciones comarcales en la provincia de A Coruña, ​ya que esa cercanía ​haría ​posible ​el contacto ​con las empresarias ​ya  jubiladas.
  
-contexto ​deste traballo tería ​que ser “percepción social ​e o tratamento ​histórico ​respecto á actividade ​empresarial das mulleres”.+El contexto ​de este trabajo tendría ​que ser “la percepción social ​y el tratamiento ​histórico ​respeto a la actividad ​empresarial das mujeres”.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
contexto_de_la_investigacion.txt · Última modificación: 2019/12/08 00:24 por isabel