Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


empresarias_xubiladas

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
empresarias_xubiladas [2019/12/10 19:09]
isabel [Ángeles de la Iglesias Daviña]
empresarias_xubiladas [2019/12/10 23:37] (actual)
Línea 306: Línea 306:
 {{ :​1_antecedentes:​7_charo-vidal.jpg?​500 |}} {{ :​1_antecedentes:​7_charo-vidal.jpg?​500 |}}
  
-“Charo” para sus amigos ​y la “empresaria” para muchos. Viguesa orgullosa ​comprometida,​ de fuerte ​carácter ​y ademanes  ​señoriais, visionaria ​en los grandes temas y  ​esquecediza ​en las pequeñas cosas”, doña Charo, como casi todo el mundo a llamanació en el año 1926 y es madre de cinco hijos+“Charo” para os seus amigos ​e a “empresaria” para moitos. Viguesa orgullosa ​comprometida,​ de forte carácter ​e ademáns ​señoriais, visionaria ​nos grandes temas esquecediza ​nas pequenas cousas”, dona Charo, como case todo mundo a chamanaceu no ano 1926 e é nai de cinco fillos. 
 +  
 +Charo é unha muller impaciente, como adoitan ser as persoas de gran altura intelectual e cultural, pero soubo compensar esa impaciencia cunha inmensa capacidade de reflexión e persuasión. Comprende as circunstancias pero non as quere entender: quere cambialas
  
-Charo es una mujer impaciente, como suelen ser las personas ​de gran altura intelectual y culturalpero supo compensar esa impaciencia con una inmensa capacidad ​de reflexión y persuasiónComprende las circunstancias pero no las quiere entender: quiere cambiarlas+Pódese dicir que se iniciou na actividade empresarial dun xeito un pouco accidental. Tras cursar estudos ​de Bacharelato universitarioo seu desexo ​de estudar Ciencias Exactas veuse truncado por non existir esa carreira na comunidade autónoma galegaO seu pai, home adiantado para os seus tempos, decide, ​no entanto, non enviala lonxe por temor que case e quede noutra cidade e ela decide estudar Maxisterio e no tempo libre axuda na empresa familiar, Santiago Vidal Gimeno, S. A., fundada no ano 1912, dedicada ao subministro de material eléctrico por miúdo e a taller eléctrico.
  
-Se puede decir que se inició en la actividad empresarial de una manera ​un poco accidental. Tras cursar estudios ​de Bachillerato universitariosu deseo de estudiar Ciencias Exactas se vino truncado por no existir esa carrera en la comunidad autónoma gallega. Su padrehombre adelantado para sus tiemposdecideno obstante, no enviarla lejos por temor que casi y quede en otra ciudad y ella decide estudiar Magisterio y en el tiempo libre ayuda en la empresa familiar, Santiago Vidal Gimeno, S. a., fundada ​en el año 1912, dedicada al suministro de material eléctrico por menudo y a taller eléctrico.+No ano 1942 incorpórase definitivamente á empresa, onde desenvolve ​un dos seus principais talentos: a capacidade ​de relaciónencargándose das relacións públicaslicitaciónsconcursos e relacións cos provedores. Visionarios e pioneirosson os primeiros ​en empregar ​fluorescencia na iluminación pública e conseguen facer toda a instalación eléctrica tanto na fábrica piloto coma na primeira factoría de Citroën ​en Vigo.
  
-En el año 1942 se incorpora definitivamente ​la empresa, ​donde desarrolla uno de sus principales talentos: la capacidad de relación, encargándose de las relaciones públicas, licitaciones,​ concursos y relaciones con los proveedores. Visionarios y pionerosson los primeros en emplear la  fluorescencia en la iluminación pública y consiguen hacer toda la instalación eléctrica tanto en la fábrica piloto como en la primera factoría de Citroën en Vigo.+Dende o ano 1955, no que nace súa primeira filla, compaxina as tarefas do fogar co seu traballo na empresa. Sempre di quedende ese anonon volveu ir ao cine pola tarde.
  
-Desde el año 1955en el que nace su primera hijacompagina las tareas del hogar con su trabajo en la empresaSiempre dice que, desde ese año, no volvió ​ir al cine por la tarde.+Considérase unha pioneira no campo da igualdadexa que, se ben procede dun sector profundamente masculinizado no que as mulleres, especialmente neses anos, non tiñan moita cabida, sempre foi ben tratada polos seus compañeiros,​ tanto de profesión como das diferentes entidades públicas e privadas coas que trataba, ​con respecto e amizade, sentíndose sempre como unha máisEla sabe ben do que falaxa que foi única muller na directiva nacional da Asociación de Mayoristas de Material Eléctrico, así como unha dos primeiros membros da Confederación de Empresarios de Pontevedra, xunto con outra muller, Mª del Carmen Alonso Casás, procedente da industria do vidro.
  
-Se considera una pionera en el campo de la igualdadya quesi bien procede de un sector ​profundamente ​ masculinizado ​en el que las mujeres, especialmente en esos años, no tenían mucha cabida, siempre fue bien tratada por sus compañeros,​ tanto de profesión ​como de las diferentes entidades públicas y privadas con las que tratabacon respeto y amistad, sintiéndose siempre como una más. Ella sabe bien del que habla, ya que fue la única mujer en la directiva nacional ​de la Asociación de  Mayoristas de Material Eléctrico, así como una de los primeros miembros de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, junto con otra mujer, Mª del Carmen Alonso ​ Casás, procedente ​de la industria del vidrio.+Nestes anosa empresa foi evolucionandocentrándose máis no sector ​privado, na distribución por xunto e abandonando o taller eléctrico. Foi a primeira ​en conseguir ​que o Concello ​de Vigo aceptara avais como fianza nas licitacións públicas en lugar da entrega ​de cartos en efectivo ​que quedaban depositados en caixas de caudaisigual que foron os primeiros en conseguir pór en práctica para os provedores ​de Citroën que se estaba a instalar na cidade para que se admitiran liñas ​de créditos especiais.
  
-En estos añosla empresa fue evolucionando,​ centrándose más en el sector privado, en la distribución al por mayor y abandonando el taller eléctrico. Fue la primera en conseguir que el Ayuntamiento ​de Vigo había aceptado avales como fianza en las licitaciones públicas en lugar de la entrega de dinero en efectivo ​que quedaban depositados en cajas de caudalesigual que fueron los primeros en conseguir poner en práctica ​para los proveedores de Citroën ​que se estaba instalando en la ciudad para que se habían admitido líneas ​de créditos especiales.+Dende hai 20 anosgran parte do seu esforzo está vencellado coa asociación ​de empresarias ​que preside dende a súa Fundación. Dándolle esta asociación a maior satisfacción ao acadar a baixa maternal para as mulleres traballadoras, que salvaban así un importante escollo ​para a súa contratación por parte do empresariado e conseguindo ​que esta baixa se aplicara na comunidade autónoma galega un ano antes que no resto do Estado. 
 +  
 +Tamén traballou dende sempre pola defensa do traballador autónomo, continuando neste campo co labor xa iniciado polo seu pai, xunto con outros traballadores do sector do metal. Este labor concretouse na súa presenza no pasado ano na sinatura, xunto co ministro ​de Traballo, Jesús Caldera, e representantes de sete organizacións nacionais de traballadores autónomos, entre elas Caype, do anteproxecto do Estatuto do Traballador Autónomo antes do seu paso a Cortes.
  
-Desde hace 20 añosgran parte de su esfuerzo está vinculado con la asociación de empresarias que preside desde su Fundación. Dándole esta asociación a mayor satisfacción al conseguir la baja maternal para las mujeres trabajadoras,​ que salvaban así un importante escollo para su contratación por parte del empresariado y consiguiendo que esta baja se había aplicado en la comunidad autónoma gallega un año antes que en el resto del Estado. ​+A pesar da súa xubilacióndona Charo segue sendo na actualidade unha persoa activa nos ámbitos ​de representación e decisión: ​
  
-También trabajó desde siempre por la defensa del trabajador autónomo, continuando en este campo con la labor ya iniciada por su padre, junto con otros trabajadores del sector del metal. Esta labor se concretó en su presencia en el pasado año en la firma, junto con el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, y representantes de siete organizaciones nacionales de trabajadores autónomos, entre las eres  Caype, del anteproyecto del Estatuto del Trabajador Autónomo antes de su paso a Cortes. 
  
-A pesar de su jubilación,​ doña Charo sigue siendo en la actualidad una persona activa en los ámbitos de representación y decisión:​ +  ​Membro ​fundador ​ de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP). 
- +  * Presidenta ​da Asociación Provincial de Empresarias de Pontevedra (APE). 
-  ​Miembro ​fundador de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP). +  * Presidenta ​da Asociación de Comerciantes ​Autónomos de Pontevedra. 
-  * Presidenta ​de la Asociación Provincial de Empresarias de Pontevedra ( APE). +  * Vicepresidenta ​da Federación de Empresarias de Galicia (FEGA), donde foi presidenta ​ata o ano 2000. 
-  * Presidenta ​de la Asociación de Comerciantes ​Autónomos de Pontevedra. +  * Vicepresidenta ​da Organización de Mleres ​Empresarias  ​de Xerencia ​Activa (OMEGA). 
-  * Vicepresidenta ​de la Federación de Empresarias de Galicia ( FEGA), donde fue presidenta ​hasta el año 2000. +  * Presidenta de Comercio Interior ​da Cámara de Comercio, Industria ​Navegación de Vigo. 
-  * Vicepresidenta ​de la Organización de Mujeres ​Empresarias  ​de  ​Gerencia ​Activa (OMEGA). +  * Vicepresidenta ​da Federación Provincial de Comercio de Pontevedra. 
-  * Presidenta de Comercio Interior ​de la Cámara de Comercio, Industria ​Navegación de Vigo. +  * Vicepresidenta ​da Asociación de Comerciantes de Vigo. 
-  * Vicepresidenta ​de la Federación Provincial de Comercio de Pontevedra. +  * Delegada ​na provincia de Pontevedra ​da Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA). 
-  * Vicepresidenta ​de la Asociación de Comerciantes de Vigo. +  * Presidenta ​da Asociación de  Mayoristas de Material Eléctrico ​da provincia de Pontevedra (ASOMATEL) Galicia-Sur. 
-  * Delegada ​en la provincia de Pontevedra ​de la Federación de Autónomos de Galicia ( FEAGA). +  * Presidenta ​da Fundación ​Galega da Muller ​Emprendedora (FUGAME). 
-  * Presidenta ​de la Asociación de  Mayoristas de Material Eléctrico ​de la provincia de Pontevedra ( ASOMATEL) Galicia-Sur. +  * Medalla de Plata de Galicia ​no ano 2000. 
-  * Presidenta ​de la Fundación ​Gallega de la Mujer Emprendedora ( FUGAME). +  * Viguesa distinguida ​no ano 1997.
-  * Medalla de Plata de Galicia ​en el año 2000. +
-  * Viguesa distinguida ​en el año 1997.+
  
 {{ :​1_antecedentes:​7_charo-vidal-2.jpg?​700 |}} {{ :​1_antecedentes:​7_charo-vidal-2.jpg?​700 |}}
 {{ :​1_antecedentes:​7_charo-vidal-3.jpg?​700 |}} {{ :​1_antecedentes:​7_charo-vidal-3.jpg?​700 |}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +\\
empresarias_xubiladas.txt · Última modificación: 2019/12/10 23:37 (editor externo)